MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311123 Matthijs Vermeulen aan Julius Hijman - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Julius Hijman

 

Louveciennes, 23 november 1931

 

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

23 November 1931

Zeer Geachte Heer Hijman,

Toen wij Uw brief van 15 October ontvingen stelde ik mijn vrouw onbezonnen voor om dezen keer ten minste mij autografisch tot U te richten. Resultaat: 5 weken vertraging. Kunt U mij nog verontschuldigen, temeer wijl het resultaat negatief is?

Ik voel om louter persoonlijke redenen niets voor een Berlijnsche of Duitsche première van een mijner werken. Wil men daar later een 2e, 20ste of 200ste uitvoering geven van mijn composities dan zou ik hiertegen geen enkel bezwaar voelen. Ik zou 't sympathiek vinden. Maar een symphonie te laten realiseeren door de zorgen eener Duitsche organisatie, nadat ik in Holland en in Frankrijk talrijke vruchtelooze pogingen heb aangewend om haar te doen klinken, zou een inconsequentie beduiden tot welke ik niet kan bijdragen en die ik in mijn lijn vermijden wil. Al zou er alle goeds uit voort vloeien en ik kan zulk een toevlucht niet accepteeren.

Hebt U nog eenig aandeel in de uitvoering mijner Viool-sonate dezen winter? Zoo ja (of zoo neen) wat is Uw meening over dit werk? Zeg ze mij ronduit!!

Als U bij geval nog in Parijs komt dan zou 't mij genoegen doen U te zien of te hooren. Het is jammerlijk dat ik 't vorig jaar zóó onder een obsessie zat dat ik een onverschilligheid moest toonen die mij spijt en die onze relaties verhinderde. Maar ik had toen geen keuze.

Met vriendelijke groeten van mijn vrouw

Zeer Gaarne Uw

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA