MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19300711 Matthijs Vermeulen aan Carel Vosmaer

Matthijs Vermeulen

aan

Carel Vosmaer (Leidsch Studenten Corps)

Louveciennes, 11 juli 1930

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

11 juli 1930

Zeer Geachte Heer Vosmaer,

Ik schrijf u nog even, na afloop van een zeer vermoeienden dag.

Merci voor Uw finantieele tusschenkomst; de Fransen noemen dat un geste élégant. Vanmorgen, juist voor ik naar Parijs zou gaan, kreeg ik de mededeeling van het Comptoir National d'Escompte, dat 't geld tot mijn beschikking was. Nogmaals merci.

De enregistreering is, naar allen schijn, gunstig verloopen. Ik durf weliswaar op dit gebied niets meer beweren, vóór dat mijn ooren zekerheid krijgen over drie weken. Doch wij hebben, door de ervaring geleerd, een groot aantal voorzorgsmaatregelen genomen welke de vorige keeren, in vertrouwen op de ingenieurs, verzuimd werden. De heer Wolpé, administrateur délégué van Roux was zoo inschikkelijk om mij plein pouvoir te geven. Een half uur is gezocht naar de gunstigste opstelling van het orchest en telkens heeft de warme was moeten getuigen. Ik hoop dat de resultaten loonend zijn.

Ik had Roux reeds voorgesteld, toen Uw brief kwam, om de enregistreering te laten bijwonen door een technicus. Roux meende dit te moeten afwijzen. Ik begrijp volkomen dat, waar zijn eer op 't spel stond, hij wilde werken met eigen krachten. Ik had dit van den eenen kant gezien ook liever; want nu draagt hij geheel en alleen de verantwoordelijkheid.

De muziek is ditmaal gespeeld in een levendiger en juister tempo. Ze heeft er bij gewonnen. Wij zijn er inderdaad in geslaagd om alles te enregistreeren op vier platen, welke werkelijk 30 cm. meten. De proef-wassen maakten een uitstekenden indruk; 100% beter dan den vorigen keer.

Wij zijn genoodzaakt geweest om een kwartier langer te spelen dan was voorgenomen. Dit kwartier moest betaald worden. Ik heb voor het orchest dus voorgeschoten 1280 francs. De 870.- francs behoorden niet tot Levy's procenten. Ik heb de reçu's met eigen oogen gezien.

Ik heb niet gemeend Roux last te moeten bezorgen wat betreft den minimum-verkoop daar ik zeker weet dat hij ons in alles spontaan tegemoet zal komen. Het betreft trouwens slechts de luttele som van 400 x 7.50 = 3000 francs maximum. Wilt U geen 400 platen dan neemt U ze niet. Doch naar mijn overtuiging raakt U ze gemakkelijk kwijt wanneer ze goed zijn.

De etiquetten moeten natuurlijk gewijzigd worden, wat circa 100 francs zal kosten.

Vergeet U niet een recensie-exemplaar van de platen te zenden aan de kranten, die een publiek hebben voor gramofoon-critiek.

Wilt U mij het adres zenden waar men kan inteekenen? U zult enkele inteekenaars hebben in Zwitserland.

Met Uw concept-contract ben ik het geheel eens. Ik stel u slechts voor, denkende dat het ook Uw bedoeling is, om te specifieeren sub 3° dat in kosten van vervaardiging enkel begrepen zijn de kosten der enregistreering van 11 juli.

Waarom hebt u den prijs, die geannonceerd was fl. 4.50 teruggebracht op 3.50?

Ik heb natuurlijk niets kunnen regelen betreffende het nog aan Roux te betalen bedrag, daar deze zaak over Levy loopt die niet hier was. Ik heb geen juist inzicht in de posten welke reeds betaald en welke nog niet betaald zijn. Ik zou in princiep ook liever zien dat deze affaire, nu ze eenmaal over Levy loopt, over Levy blijft loopen. Ze zal er hoogstens wat langer om duren hetgeen niet erg is.

Bedoelt U met de laatste alinea uit Uw brief van 8 juli, dat Roux voor ons den verkoop zou behartigen?? Ik geloof niet dat hij dit doen zal, daar hij, uitsluitend fabrikant zijnde, niet georganiseerd is voor détail-verkoop.

Met Roux valt uitstekend te praten. De firma zelf is buitengewoon onthutst door het avontuur, dat hen m.i. overkwam door de schuld van een der opérateurs. (Ik vraag me nog af of deze operateur niet te kwader trouw was, want zijn vergissingen zijn onverklaarbaar). Het lijkt mij dus dat U Levy een paar radicale bekrimpingen kunt voorstellen (cires en double b.v.). Maar het schijnt mij niet billijk dat de cires supplémentaires, voor zoover de accidents d'exécution veroorzaakt zijn door het orchest, ten laste vallen van Roux.

Laten we hopen dat al de onheusche ondervindingen definitief voorbij zijn. Ik heb het gevoel dat ik de Lustrum-Commissie speciaal bedanken mag voor de vasthoudendheid waarmee zij het experiment tot vandaag heeft doorgezet. Het speet mij vandaag nog driedubbel toen ik de instrumentale uitvoering weer hoorde, dat wij in Leiden het orchest niet hadden. Daar staat tegenover dat er van het muzikale gedeelte van het lustrum iets overblijft dat, hoewel niet duurzamer dan eboniet of ebonietine, toch uniek is. Dat vergoedt me ten minste dezen onbeschrijflijk enerveerenden middag van vandaag.

Ik sluit hierbij in het concept-contract.

Verontschuldigingen als dit schrijven hier en daar onsamenhangend is.

Met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting

Gaarne uw

Matthijs Vermeulen

De taxi van Uw laatsten brief werd door mij gehonoreerd met ƒ 1,75. Twee kwartjes fooi uit respect voor mijn krans – en dan nog bedotten!

P.S. Roux bewaart alle plaat-modellen voor onbepaalden tijd wanneer in den loop van telkens een jaar bestellingen gedaan worden, waarvan de hoeveelheid niet omschreven is.

Vriendelijke groeten van mijn vrouw, wat ik reeds eén keer vergat.

Vooralsnog louter in fotokopie overgeleverd