MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19281026 Henrik Scholte Erts aan Matthijs Vermeulen

Henrik Scholte (Letterkundig Jaarboek Erts)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 26 oktober 1928

Amsterdam, 26 X 28

Zeer geachte Heer Vermeulen,

U hebt geprofiteerd van een kleine achterstand in de werkzaamheden van Erts en wij zijn zeer gelukkig, dat wij daardoor Uw bijdrage uit Rhythme in Erts nog kunnen overnemen. Staat U ons toe dat wij zelf corrigeeren? Het boek is reeds aan de revisie toe, maar de uitgever is bereid om er ev. een half vel aan toe te voegen, daar eenige andere bijdragen toch ook reeds uitgeloopen zijn.

"Bladspiegel" schijnt mij te zijn een soort drukkers – hooghaarlemmerdijksch, waarmee van Dale zich nog kon ophouden. Het duidt overigens het bedrukte deel van de pagina aan, zijnde dit een maatstaf waarmee men makkelijker rekent dan met zooveel honderd of duizend "woorden", wat voor mij altijd een hopelooze tellerij of verkeerde schatterij is geweest.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.

[Henrik Scholte]

doorslag

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA, hs. XVI B 15:149