MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19281024 Matthijs Vermeulen aan Henrik Scholte Erts

Matthijs Vermeulen

aan

Henrik Scholte (Letterkundig Jaarboek Erts)

Louveciennes, 24 oktober 1928

Louveciennes (Seine-et-Oise)

21 Rue de Voisins

24 October 1928

Zeer Geachte Heeren,

Uw eerste brief van 9 Augustus bereikte mij met zulk een vertraging, dat ik het niet meer mogelijk achtte aan Uw verzoek te voldoen. Uw tweede brief van 24 September werd op zij gelegd en raakte uit 't oog. Uw derde schrijven van 20 dezer overtuigt mij dat 't nog niet te laat is. Ik bied U voor zulke besluiteloosheden mijn verontschuldigingen aan. Wijl U zoo vriendelijk insisteert laat ik U bij dezen toekomen een bijdrage uit "Rythme" welke in gegeven vorm compleet is. "Rythme" werd weinig gelezen en ik neem "Erts" ter hulp om aan het artikel grootere verspreiding te verschaffen. Het is mij, met de bezigheden die ik op 't oogenblik heb, absoluut onmogelijk om U iets nieuws te zenden.

In den grooten Van Dale – 2155 pagina's – van 1924 zocht ik 't woord "bladspiegel" om mij te vergewissen van de door U aangeduide maat. Het bevindt er zich niet. Blijkt het stuk te lang dan zou ik U willen verzoeken U te arrangeeren doch geen coupures te maken. Acht U coupures echter onvermijdelijk dan geef ik er de voorkeur aan om van plaatsing der bijdrage af te zien.

Met de meeste Hoogachting,

Gaarne Uw,

Matthijs Vermeulen

Ik moet biografische, bibliografische en iconografische bijdragen van de hand wijzen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA, hs. XVI B 15:148