MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19281020 Henrik Scholte Erts aan Matthijs Vermeulen

Henrik Scholte (Letterkundig Jaarboek Erts)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 20 oktober 1928

Amsterdam, 20 X 28

Zeer geachte heer,

Eenige maanden geleden deden wij U een uitnoodiging tot medewerking aan den nieuwen Almanak Erts 1929 toekomen, sedert gevolgd door een tweede schrijven, dat echter tot ons leedwezen eveneens onbeantwoord bleef.

Daar het de redactie buitengewoon zou spijten om bij de meer dan zestig medewerkers aan dezen almanak Uw bijdrage te moeten missen, meenen wij hiermede nogmaals een laatste poging te moeten wagen en U te vragen of Gij – zoo U de tijd tot nieuw werk ontbreekt – niet wilt aangeven uit welk tijdschrift wij wellicht een dit jaar reeds gepubliceerde bijdrage in zijn geheel of bij fragment mogen overnemen. (2 à 3 pag. groote bladspiegel).

De uitgever is bereid om nog al het mogelijk te doen om Uw bijdrage in den reeds persklaar gemaakten almanak op te nemen. Hopende derhalve binnen zeer korten tijd iets van U te mogen vernemen,

met de meeste hoogachting,

voor de Ertsredactie:

[Henrik Scholte]

doorslag

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA, hs. XVI B 15:147