MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280912 Matthijs Vermeulen aan Jan Engelman

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Engelman

Louveciennes, 12 september 1928

Louveciennes (Seine-et-Oise)

21 Rue de Voisins

12 September 1928

Zeer Geachte Heer Engelman,

Uw brief van 4 dezer deed mij een werkelijk genoegen. Ik ben verre van gewoon een zoo directen en oprechten klank te hooren. Wat de communisten betreft (zegt U liever humanitair dan humanistisch; maar beide woorden vloeken in betrekking tot deze vivisectionisten) ik verfoei ze: zij behooren mèt 't slot van den oorlog, mèt de na-oorlogsche generatie, tot de grootste desillusies welke onze eeuw konden slaan. Het zou me verheugen als we 't daarover eens waren; doch dat 't geen bezwaar vormt tegen onze relaties is reeds voldoende.

De beloofde nummers der "Gemeenschap" ontving ik nog niet. Alles wat ik van de jong-katholieken ken zag ik indertijd bij Matthieu Wiegman, een paar dichtbundels, en ik moet inderdaad zeggen dat ik er sceptisch tegenover stond. Ik vond er noch dogma noch traditie, twee dingen welke men zou willen redden voor de woede der barbaren. Maar hoe? Ik voor mij zie nergens aanknoopingsmogelijkheden welke geest en hart tezamen geheel kunnen bevredigen. Het eerste en het noodigste wat op 't oogenblik gehandhaafd moet worden lijkt mij een zekere menschelijke waardigheid en waarachtigheid.

Laten we echter onze zaken bespreken.

Uit de periode van de Telegraaf en de Nieuwe Groene denk ik niets over te nemen. Ik heb trouwens alles verbrand. De herinneringen van die dagen zijn me voor 9/10 nachtmerrie. Jany Holst sprak me over Stols doch van Stols-zelf heb ik niet 't minste bericht; ik ken zijn adres niet eens.

U schrijft me van 8 vel, maar laat me ook het lettertype weten, het aantal regels, 't aantal woorden per pagina. Zonder dat kan ik onmogelijk een bestek maken. Ik zou de kans loopen U voor 10 of 12 vel te sturen; dat zou dubbel werk geven. We zouden 't kunnen titelen "Inzichten" of "Pogingen tot inzicht" of zoo iets. Wat lijkt U?

Zonder den prijs per deel te kennen kan ik ook niet oordeelen of een honorarium van 15% per verkocht exemplaar voor mij de moeite loont. Ik zelf had voor 't moment liever een rond sommetje, ook al had ik er nadeel bij. Mijn omstandigheden brengen dezen wensch mede, hoewel geld mij volmaakt onverschillig is. Wanneer Uwe firma dit doenlijk kan achten accordeer mij dan een zeker bedrag in ééns als minimum en de rest pro deo, voor de armen, of op afrekening, zooals U wilt. Na een jaar iets te ontvangen kan mij wellicht geen zier schelen terwijl 't mij in deze maanden van 't grootste nut zal zijn. De winter is nog altijd een probleem. Ik heb echter eenige zekerheid dat 't voor den laatsten keer is.

Laat U mij de nummers der "Gemeenschap" nog toezenden? Ik zie niets liever komen dan een toon dien ik niet kende.

Met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum