MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270829 Willem Pijper aan Matthijs Vermeulen

Willem Pijper

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 29 augustus 1927

Amsterdam, 29 Augustus 1927

Saxen Weimarlaan 56III

Beste Matthijs,

Ik ontving je brief, die de gecorrigeerde proef vergezelde – en je begrijpt dat ik niet liever doen zou dan aan je in alle opzichten rechtmatige verlangens inzake honoreering tegemoetkomen. Maar het is mij volstrekt onmogelijk, helaas. Je artikel kost ons 10 x f 5.- = f 50, en daarmede zitten wij angstig-dicht bij het limiet dat de uitgever ons voor de gewone nummers gesteld heeft. Om dat weer in evenwicht te krijgen moet ik allerlei gratis-, of redactioneele-copie opnemen – kortom: wij zullen ons genoodzaakt zien in het vervolg ons salarismaximum à f 5.00 p.p. te verlagen. Deze f 50.- zullen je in den loop v.d. maand toegezonden worden – maar het is me absoluut onmogelijk er zelfs maar een tientje bovenop te krijgen.

Natuurlijk: het is een wanverhouding tusschen praestatie en salaris. Niemand weet dat beter en ondervindt het ergerlijker dan ikzelf. Maar wat eraan te doen? Niet-schrijven, en het woord, plus alle invloed, laten aan idioten als Arntzenius, van Wessem of Maarten Dijk?... Toch nòg kwader, geloof ik. Ik noem het mèt jou: luxe-bedrijf. Fiat. Luxe is soms noodiger dan brood.

Het deed mij onpleizierig aan, die mededeeling van de Oxford-Press. Men zal zakelijk wellicht "gelijk" hebben; wie weet? In telkens gewijzigde verhoudingen hebben wij allen iets dergelijks. Van mij verschenen enkele dingen, maar de voornaamste werkstukken, de partituren, blijven m.s. Dat zijn er, van mij, nu een stuk of twintig; het stapelt zich op. Ik voltooide juist een pianoconcert dat zelfs den naam niet met het werk van Stravinsky gemeen heeft. De strijkers zijn n.l. niet taboe. Ik geloof dat het een goede partituur werd.

Over Frankfurt vind je in het e.v. no van De Muziek een groot stuk, van Sanders. Er is nog wel wat over te vertellen —

Hartelijken groet, en handdruk, je

Willem Pijper.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA