MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270514 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 14 mei 1927

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

14 mei 1927

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

In antwoord op Uw schrijven van 18 April 1927 bereikt U, bij dezen ingesloten, mijn eerste bijdrage over Fransche Letteren, zoo mogelijk bestemd voor "De Gids" van 1 Juni.1

Het is mogelijk, dat ik de wenschelijke plaatsruimte eenigszins overschreden heb. Prof. Roland Holst en A. Roland Holst achtten 3 à 4 pagina's kleine druk een geschikte afmeting. Ik had voor dit eerste artikel een zekere basis noodig en, zoo het langer werd dan men overeenkwam, ik zal mij voor de volgende bijdragen gaarne houden aan de observaties der Redactie, welke U wellicht de goedheid wilt hebben mij te sturen.

Mag ik U tevens verzoeken nota te nemen van boven aangeduide adresverandering?

Met erkentelijkheid voor de gastvrijheid, welke de Gids-redactie mij tot mijn oprecht genoegen aanbood, blijf ik met de meeste Hoogachting,

Uw dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Zie De Gids 91, 168-177.