MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19251129 Jan Toorop aan Matthijs Vermeulen

Jan Toorop

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 29 november 1925

Den Haag v. Merlenstr. 124

29 Nov. 1925

Waarde Heer Matth. Vermeulen!

Mag ik u hartelijk dank zeggen voor uw schrijven. Gij moet mij niet bedanken voor het weinigje wat ik u met alle liefde een kort tijdje geleden gestuurd heb. Ik heb altijd heel veel sympathie gevoeld voor uwe kritieken vroeger op muzikaal gebied in Holland en heel veel meer nog bewondering voor uwe muzikale scheppingen. Ja die symfonie die ik vroeger hoorde, heeft mij doen trillen, omdat ik daarin sterk voelde, hoeveel pit en énorme kracht & expressie in uw innerlijke behoeften zit om dat op zoo'n geweldige wijze uit te drukken. Het speet mij altijd toen dat ik niets meer van uwe latere werken gehoord heb. Zou er geen kans zijn dat een der orkesten hier in Holland een uwer latere werken zou kunnen uitvoeren. Want er zat zoo'n grootsche belofte in uwe schepping. Want wij hebben groote behoefte aan sterke, zuivere en gedragene werken van hollandsche componisten, en die zijn er haast niet op dit oogenblik hier in Holland. Een paar russen en een paar franschen. Dat is alles. Ik ben een groote beminnaar van orkest werken. Maar kan die helaas, wegens mijne vreeselijke zenuw pijnen in mijn beenen en [ik] niet meer loopen kan en niet lang meer ook in een zaal kan zitten, niet meer hooren. Ik fantaseer dan maar een beetje op mijn vleugel of anderen doen 't voor mij, opdat ik op de hoogte blijf wat er zoo in de laatste tijd gemaakt wordt. Niets echter gaat er boven een kranig orkest; want al het instrumentaal geheel is machtiger en geeft mij meer een waarachtige sterke aandoening. Ik hoorde vier jaar geleden nog een klavier-brok met begeleiding van orkest van Mozart dat mij zuiver heerlijk zuiver aandeed.

Jammer dat gij in Parijs uwe werken niet goed kan laten uitvoeren. Nu zal er in uwe latere werken wel meer stijging zijn.

Ik hoop van harte dat 't U en de uwen thans beter gaat. Hiernevens ingesloten 100 fl, van een paar vrienden & mij. Het is niet veel, maar toch wat. Ik sluit dit in een brief voor Matthieu Wiegman, omdat ik niet weet of uw adres nog het zelfde is.

Met hartelijke groeten hoogachtend

uw JTh Toorop

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA