MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19190305 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 5 maart 1919

Redactie Tel.

5 Maart 1919.

Beste Cornelis,

Ik krijg dezen morgen inliggenden brief van Heuckeroth; het stelt me erg te leur, omdat ik zijn verzoek alleen uit klein-menschelijke redenen verklaren kan. Maar gij weet zelf 't best hoe de mentaliteit is der Nederlandsche musici onderling. Zij zien overal sluipmoordenaars. De heele quaestie is, dat hij geen practici bij de repetities wenscht en dit houd ik ook voor zijn psychologisch zwakke zijde. Het spijt me nog meer, omdat ik het zéér tijdig en met zijn toestemming heb afgesproken, dat wij tweeën samen zouden gaan. De toespeling op demonstraties en ondergang van mijn werk ergert me dood. Het zijn waarlijk zeer treurige omstandigheden waaronder dat moeilijke werk zijn eerste uitvoering krijgt.

Ik behoef je niet te betuigen hoe mij de houding van H. en zijn gebrek aan broederschapsbesef spijt. Ik wil de zaak niet gewichtiger maken dan ze verdient, maar hoop toch, dat het geval geen verwijdering brengt tusschen jou en mij. Spreek ik je na morgen niet eens?

Hartelijke groeten

tt

Matthijs V.

[ingesloten: brief van Richard Heuckeroth aan Matthijs Vermeulen, dd 4 maart 1919]

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut