MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19180909 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 9 september 1918

Amsterdam 9 Sept. 1918

Maandagavond

Waarde Cornelis,

De sonate voor piano en violoncel, waarover wij 't bij ons laatste gesprek hadden, is dezer dagen afgekomen. Ik ben klaar met de copie en ook met de solo-partij. Alleen de streken zijn provisorisch aangebracht met potlood omdat ik daarbij gaarne zou overleggen met een cellist. Zoudt ge mij het genoegen willen doen (en den dienst) om ze eens door te nemen met Canivez? Waarschijnlijk kunt ge er hem wel voor interesseeren. De cello-partij, geloof ik, is niet erg moeilijk. De pianopartij daarentegen is hier en daar zeer lastig. Er komen ook passages voor in het stuk waarvan het effect slechts bij 't hooren te controleeren is. Ik heb er veel vertrouwen in, want ik heb er gelukkig aan gewerkt, doch absolute zekerheid krijgt men natuurlijk pas door de uitvoering.

Wilt ge me even een briefje schrijven? Tot 19 Sept. heb ik vacantie en ben ik thuis, Valeriusstr. 157. Misschien hebt ge deze week nog een avond vrij om het samen te bepraten?

zeer gaarne.

Hartelijke groeten

tt

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut